Algemene voorwaarden

AFDELING 1. Algemeen

 

1.1. Toepassing en deelbaarheid Uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijk toegestane afwijking, van toepassing op alle offertes, bestelbonnen, orderbevestigingen, overeenkomsten, facturen en alle andere contractuele betrekkingen tussen JOUW AFSLANKLIJN en de Klant, ongeacht de kwalificatie van deze betrekkingen, met uitsluiting van alle voorgaande contractuele afspraken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op informatie, mededelingen of vermeldingen op de website, in de catalogi of in andere commerciële literatuur en op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De ongeldigheid, nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op grond van een dwingende wetsbepaling, brengt niet de ongeldigheid, nietigheid of niet-toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

1.2. Aanvaarding Met het aanmaken van een account op de website van JOUW AFSLANKLIJN, met het plaatsen van een bestelling bij JOUW AFSLANKLIJN of met het ondertekenen van één van de in afdeling 2 beschreven typeovereenkomsten, treedt de Klant toe tot deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze.

 

1.3. Wijzigingen JOUW AFSLANKLIJN houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn bindend en worden geacht aanvaard te zijn van zodra ervan kennis wordt gegeven aan de Klant en behoudens schriftelijk protest of voorbehoud van de Klant binnen acht kalenderdagen te rekenen vanaf voormelde kennisgeving.

 

1.4. Contractbevoegdheid De vertegenwoordigers, agenten of op enigerlei wijze aangestelden van JOUW AFSLANKLIJN zijn niet gemachtigd om enige overeenkomst af te sluiten zonder een akkoord van de zaakvoerder van JOUW AFSLANKLIJN.

 

1.5. Bestek, offerte, aanbod en bestelling Alle informatie, mededelingen of vermeldingen op de website van JOUW AFSLANKLIJN of in alle commerciële literatuur zijn slechts van informatieve aard en vormen geen bindend aanbod vanwege JOUW AFSLANKLIJN. Een bestek, offerte, aanbod of niet-aanvaarde bestelling is nooit bindend ten aanzien van JOUW AFSLANKLIJN. Enkel een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling of een schriftelijk wederzijds aangegaan contract doet enige verbintenis ontstaan in hoofde van JOUW AFSLANKLIJN. Bij aanvaarding van de bestelling van de Klant door JOUW AFSLANKLIJN middels een orderbevestiging zijn beide partijen verbonden. Een aanbod van typeovereenkomst, ondertekend door de Klant is pas bindend ten aanzien van JOUW AFSLANKLIJN na aanvaarding en tegentekening middels contractbevestiging, waarna beide partijen verbonden zijn. Bestellingen kunnen enkel worden geannuleerd in zoverre de levering nog niet is geschied en met betaling van een forfaitaire schadevergoeding uit hoofde van administratieve verwerkingskosten van €25,- per geannuleerde bestelling.

 

1.6. Product en Prijs De Productomschrijvingen op de website of in commerciële literatuur kunnen door de verkoper steeds worden gewijzigd. Niet-essentiële kenmerken mogen steeds door de verkoper worden aangepast na de bestelling van Producten. Dergelijke aanpassing zal nooit resulteren in een niet-conformiteit inzake levering en de Klant doet afstand van elk verhaal ter zake. Niet-essentiële kenmerken zijn de Productkenmerken die niet determinerend zijn voor de bedoelde aanwending en waarvan de wijziging het Product niet ongeschikt maakt voor deze aanwending. De toepasselijke prijs op een Product is deze die op de website van JOUW AFSLANKLIJN wordt vermeld op het moment van de bestelling en in de orderbevestiging. De op deze website en in de orderbevestiging vermelde prijzen hebben voorrang op de prijzen aangeduid in commerciële literatuur. De prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn onderhevig aan wijzigingen in functie van de noodwendigheden van JOUW AFSLANKLIJN.

JOUW AFSLANKLIJN is gerechtigd voorschotten te vragen en borgstellingen op te leggen.

 

1.7. Risico, Levering en vrijwaring De Producten worden geleverd zoals zij worden omschreven in de orderbevestiging. De levering wordt behoudens andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst geacht plaats te vinden ex works in de magazijnen op het adres van de maatschappelijke zetel van JOUW AFSLANKLIJN, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Vanaf de terbeschikkingstelling van de Producten in de magazijnen van JOUW AFSLANKLIJN, heeft JOUW AFSLANKLIJN voldaan aan haar leveringsverplichting. Het risico voor de beschadiging en het tenietgaan van de Producten in kwestie gaat over van JOUW AFSLANKLIJN op de Klant vanaf het moment van de levering, aldus van zodra de goederen ter beschikking van de Klant worden gesteld in de magazijnen van de maatschappelijke zetel van JOUW AFSLANKLIJN.

Zo uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat JOUW AFSLANKLIJN de Producten in kwestie op een andere plaats binnen België dan ex works zal leveren, zijn de resulterende verzend- en transportkosten ten laste van de Klant. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Het risico gaat in dat geval over van zodra de Producten in kwestie de maatschappelijke zetel van JOUW AFSLANKLIJN verlaten. Levering ten aanzien van een Klant die zijn maatschappelijke zetel buiten België heeft, geschieden steeds ex works.

De aangegeven leveringstijden zijn zuiver indicatief en derhalve niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overschrijding van de indicatieve leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of enige andere aanspraak vanwege de klant en tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan. Levering geldt als aanvaarding van de geleverde Producten, zodat op het moment van de levering de zichtbare gebreken gedekt zijn en tevens, behoudens onmiddellijke, schriftelijke melding, de geleverde goederen conform worden geacht aan de orderbevestiging. JOUW AFSLANKLIJN is enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof – en/of fabricatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de totstandkoming der overeenkomst. Elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege de JOUW AFSLANKLIJN wegens gebreken aan de goederen dient te worden ingesteld vóór gebruik, be- en/of verwerking of doorverkoop ervan, en alleszins binnen de maand na de bestelling, deze termijn een vervaltermijn zijnde en aldus niet vatbaar voor stuiting of schorsing. De vrijwaringsverplichting die JOUW AFSLANKLIJN eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot, de kosteloze vervanging van de getroffen Producten. Verplaatsingskosten en kosten verbonden aan het vervoer der gebrekkige goederen, in het kader van hun kosteloze vervanging of herstelling gemaakt, alsook eventuele (de)montage- en/of installatiewerkzaamheden in dat verband, zijn daarbij steeds ten laste van de klant.

Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., veroorzaakt door de gebrekkige goederen, komt nooit in aanmerking voor vergoeding door JOUW AFSLANKLIJN. JOUW AFSLANKLIJN verbindt zich, onverminderd hetgeen voorgaat, enkel tot vervanging van een Product in geval van niet-conforme levering of verborgen gebreken, op voorwaarde dat de niet-conformiteit of het verborgen gebrek aan JOUW AFSLANKLIJN schriftelijk wordt gemeld respectievelijk bij de levering of binnen acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Visuele verschillen tussen eventueel afgebeelde Producten en de geleverde Producten zijn nooit te beschouwen als gevallen van niet-conformiteit, verborgen of zichtbare gebreken. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van, foutieve stockage van of enige wijziging aan een Product dat tot de niet-conformiteit of gebreken kan leiden, behoudens tegenbewijs vanwege de Klant.

 

1.8. Eigendomsvoorbehoud De door JOUW AFSLANKLIJN geleverde Producten blijven bij koop/verkoop de eigendom van JOUW AFSLANKLIJN tot de integrale betaling van de verkoopprijs, méér gebeurlijke kosten en aankleven, niettegenstaande de voorafgaandelijke risico-overdracht.

Alle schuldvorderingen die de Klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde-klant, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, …) gaan van rechtswege over op de JOUW AFSLANKLIJN zolang diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De Klant is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan de JOUW AFSLANKLIJN. Ook JOUW AFSLANKLIJN kan de cessie der schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe in hoofde van JOUW AFSLANKLIJN doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de klant.

 

1.9. Aansprakelijkheid JOUW AFSLANKLIJN is ten overstaan van de klant slechts aansprakelijk bij opzet of zware fout, zijnde een miskenning van de meest essentiële regels van de kunst in kwestie.

 

1.10. Intellectuele eigendom Alle ontwerpen, smaaktyperingen, vormgevingen, domeinnamen, logo’s, merktekens, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen en alle andere technische, visuele, commerciële en andere specificaties allerhande blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van JOUW AFSLANKLIJN.

 

1.11 Betaling Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, behoudens afwijking in deze algemene voorwaarden of behoudens andersluidende vermelding op de desbetreffende factuur, is de prijs contant betaalbaar bij levering van de Producten of andere goederen. De prijs is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van JOUW AFSLANKLIJN. Bankkosten zijn ten laste van de klant.

In geval van niet-betaling, op de vervaldag der schuld, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die JOUW AFSLANKLIJN aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Het betreft hier geen vergoeding voor eventuele advocatenkosten ter incasso. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der schuld evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. Deze lopen door tot op datum van betaling, ook al werd intussen een incassoprocedure opgestart voor de rechtbank. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.

De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag der schuld, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, schulden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Heeft de klant meerdere vervallen schulden opzichtens JOUW AFSLANKLIJN, dan geschiedt de toerekening van een gedeeltelijke betaling door de JOUW AFSLANKLIJN. Neemt de JOUW AFSLANKLIJN ter zake geen initiatief dan geschiedt de toerekening op die schuld, waarvan de JOUW AFSLANKLIJN het meeste belang heeft dat deze wordt voldaan. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de contractsvoorwaarden. Protesten tegen een factuur dienen door de Klant schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet-bestaande beschouwd. Een tijdig geformuleerd protest verleent de klant niet het recht om betaling in te houden. JOUW AFSLANKLIJN bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden én het door de klant ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van JOUW AFSLANKLIJN om ter zake andere, hem ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant.

 

1.12. Einde van overeenkomsten

 

1.12.1. Opzeg Ten allen tijde is JOUW AFSLANKLIJN ertoe gerechtigd de overeenkomsten tussen partijen op te zeggen, zonder motivering en zonder tot enige vergoeding gehouden te zullen zijn, doch mits het in acht nemen van een opzegtermijn van minimaal één maand.

 

1.12.2. Ontbindende voorwaarde In geval van overlijden, faillissement of enige andere situatie waarbij het vermogen van de Klant en/of zijn bedrijf wordt vereffend, eindigen de overeenkomsten tussen JOUW AFSLANKLIJN en de Klant automatisch en van rechtswege met verplichting in hoofde van de Klant tot vergoeding van alle schade door JOUW AFSLANKLIJN geleden, forfaitair begroot op €500,-, onder voorbehoud van bewijs van grotere schade en behoudens afwijking in deze algemene of bijzondere voorwaarden.

 

1.12.3. Uitdrukkelijk Ontbindend Beding In geval van contractuele wanprestatie in hoofde van de Klant (waaronder ondermeer, doch niet-limitatief te verstaan het niet of laattijdig betalen van de facturatie van JOUW AFSLANKLIJN, de schending van de exclusiviteitsverplichting, de schending van de niet-concurrentieverplichting, weigering van het doorgeven van de volgens deze algemene en bijzondere voorwaarden aan JOUW AFSLANKLIJN mee te delen gegevens, weigering van het verstrekken van de door JOUW AFSLANKLIJN gevraagde waarborgen in geval van geschokt vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant etc.), behoudt JOUW AFSLANKLIJN zich het recht voor één of meerdere overeenkomsten tussen JOUW AFSLANKLIJN en de Klant met eenvoudige kennisgeving te ontbinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst of machtiging, met verplichting in hoofde van de Klant tot vergoeding van alle schade door JOUW AFSLANKLIJN geleden, forfaitair begroot op €500,-, onder voorbehoud van bewijs van grotere schade en behoudens afwijking in deze algemene of bijzondere voorwaarden.

 

1.12.4. Teruggave De Klant verbindt zich ertoe, behoudens andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden, bij het einde van een overeenkomst onder welke modaliteit en onder welke omstandigheden ook de goederen die (nog) eigendom zijn van JOUW AFSLANKLIJN en/of de op de desbetreffende typeovereenkomst betrekking hebbende goederen binnen twee werkdagen na de beëindiging terug te geven aan JOUW AFSLANKLIJN, door afgifte op de maatschappelijk zetel, tenzij JOUW AFSLANKLIJN hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet. Bij gebreke aan stipte teruggave zal de Klant een vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van €250,- per dag vertraging.

 

1.12.5. Uitsluiting van opschortingsrecht De Klant verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de uitoefening van de niet-uitvoeringsexceptie in afwachting van de behandeling, beslechting of berechting van enige en alle betwistingen en is derhalve nooit gerechtigd om betaling van (het saldo van) de prijs in te houden, welke ook de omstandigheid moge zijn.

 

1.12.6. Overmacht Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, ongevallen en alle, niet aan JOUW AFSLANKLIJN toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de productie en/of de transportmiddelen van JOUW AFSLANKLIJN of de leveringen door JOUW AFSLANKLIJN verhinderen of belemmeren. Overmacht zijdens JOUW AFSLANKLIJN verleent haar het recht om – mits loutere kennisgeving aan de klant – hetzij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de Klant – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van haar verbintenissen definitief onmogelijk of zinloos maakt. De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van JOUW AFSLANKLIJN, tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de Klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens de JOUW AFSLANKLIJN.

 

1.12.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze algemene voorwaarden en alle offertes, bestelbonnen, orderbevestigingen, overeenkomsten, facturen en alle andere contractuele betrekkingen tussen JOUW AFSLANKLIJN en de Klant worden in alle onderdelen uitsluitend beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van internationale verdragen (bv. Weens Koopverdrag).

In geval van betwisting tussen JOUW AFSLANKLIJN en de Klant zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Zo het geschil in waarde beoordeeld tot diens bevoegdheid behoort, is de Vrederechter van het elfde kanton te Antwerpen bevoegd.

Bij een geschil tussen JOUW AFSLANKLIJN en een Klant met maatschappelijke zetel buiten België en zonder filiaal in België, doch waarbij de Klant wordt bijgestaan en/of vertegenwoordigd door een advocaat met studie in België, wordt deze Klant steeds geacht op de studie van deze raadsman woonstkeuze te hebben gedaan.

 

AFDELING 2. Typeovereenkomsten JOUW AFSLANKLIJN biedt de in dit onderdeel beschreven typeovereenkomsten aan, waarbij aan de Klant bepaalde voordelen worden toegekend in ruil voor een bestendige en exclusieve handelsrelatie. De bijzondere voordelen bestaan zo ondermeer, illustratief, in de levering van Producten onder consignatie, de voordelige verkoop van een Koelkast, de gratis ter beschikkingstelling van een Koelkast, de al dan niet kosteloze ter beschikkingstelling van een Verkoopautomaat, het ontwerp en de productie van promotiemateriaal… . De typeovereenkomsten worden afgesloten middels een specifiek geschrift, inhoudende de bijzondere voorwaarden van toepassing op de desbetreffende typeovereenkomst. De typeovereenkomsten in deze afdeling beschreven zijn niet limitatief, m.a.w. kunnen andere typeovereenkomsten worden afgesloten, in welks geval deze algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn, behoudens onbestaanbaarheid, in welks geval de bijzondere voorwaarden in het specifieke geschrift primeren. Onderhavige algemene voorwaarden in de andere afdelingen gelden onverminderd in het kader van deze afdeling, zo ook in het bijzonder met betrekking tot bestellingen, prijzen en leveringen, behoudens onbestaanbaarheid, in welks geval de voorwaarden in deze afdeling primeren en behoudens uitdrukkelijke afwijking in deze afdeling of in bijzondere voorwaarden.

 

2.1. Aan alle typeovereenkomsten gemeenschappelijke bepalingen

 

2.1.1. Exclusiviteit De Klant verbindt zich ertoe enkel bij JOUW AFSLANKLIJN Producten aan te kopen van JOUW AFSLANKLIJN, van ‘SHAPE ESSENTIALS’, ‘EASY SLIM’ of enige en alle andere gelijkaardige producten en goederen, waaronder onder meer, doch niet-limitatief, wordt verstaan: sportvoeding, sportdranken, voedingssupplementen, vitamines, proteïnerepen en proteïnemilkshakes en dergelijke producten niet aan te kopen van derden, één en ander op straffe van vergoeding van alle schade die JOUW AFSLANKLIJN hierdoor ondervindt, forfaitair begroot op €12.500,- per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van grotere schade.

De Klant verklaart niet gebonden te zijn door enige exclusiviteitsverbintenis, wat daarvan de kwalificatie ook moge zijn, met een derde ter zake deze producten en goederen of enige overeenkomst die de uitvoering van de overeenkomsten met JOUW AFSLANKLIJN zouden kunnen verhinderen.

De Klant verbindt zich ertoe in of rond haar lokalen en inrichtingen geen reclame, promotie of aanprijzingen aan te brengen of uit te voeren ten voordele van concurrenten van JOUW AFSLANKLIJN, of ten voordele van enige andere producent, fabrikant, verkoper e.d. van producten, gelijkaardig aan deze van JOUW AFSLANKLIJN (waaronder onder meer, doch niet-limitatief, wordt verstaan: sportvoeding, sportdranken, voedingssupplementen, vitamines, proteïnerepen en proteïnemilkshakes en dergelijke producten).

 

2.1.2. Niet-concurrentie De Klant verbindt zich ertoe af te zien van het voeren van concurrentie onder welke vorm ook ten overstaan van JOUW AFSLANKLIJN, zowel tijdens de duur van de overeenkomsten met JOUW AFSLANKLIJN, als voor een periode van vijf jaar na het einde van overeenkomsten met JOUW AFSLANKLIJN, door het zelf uitbaten van een concurrerende activiteit of door hieraan mee te werken, al dan niet in ondergeschikt verband, op welke wijze ook, op straffe van vergoeding van alle schade die JOUW AFSLANKLIJN hierdoor ondervindt, forfaitair begroot op €12.500,- per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van bewijs van grotere schade. De Klant verbindt zich er evenzeer toe zich ervan te onthouden tijdens de duur van overeenkomsten en gedurende vijf jaren nadien de commerciële partners en technische partners van JOUW AFSLANKLIJN rechtstreeks of onrechtstreeks te benaderen, op straffe van vergoeding van alle schade die JOUW AFSLANKLIJN hierdoor ondervindt, forfaitair begroot op €12.500,- per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van bewijs van grotere schade, tevens onder voorbehoud van gerechtelijke vervolging wegens derde-medeplichtigheid in hoofde van de Klant aan de contractbreuk van deze partners ten overstaan van JOUW AFSLANKLIJN.

 

2.1.3. Confidentialiteit De Klant verbindt zich ertoe te allen tijde alle niet-publiek toegankelijke informatie met betrekking tot JOUW AFSLANKLIJN, haar producten en bedrijvigheid (zoals onder meer, doch niet-limitatief, die de Klant ontvangt of waarvan de Klant op een andere wijze in het bezit komt in het kader van en/of lopende de duur van deze overeenkomst met betrekking tot productietechnieken en procedés, de identiteit van contractanten, leveranciers, fabrikanten, technische gegevens etc.) geheim te houden en niet voor zichzelf aan te wenden en alle documenten en dragers die dergelijke informatie bevatten veilig weg te bergen van derden, op straffe van vergoeding van alle schade die JOUW AFSLANKLIJN hierdoor ondervindt, forfaitair begroot op €12.500,- per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van bewijs van grotere schade.

 

2.1.4. Overdracht Handelszaak

Bij overdracht van zijn handelszaak zal de klant de voortzetting van de vigerende overeenkomsten bedingen bij de overnemer.

 

2.1.5. Controlerecht JOUW AFSLANKLIJN heeft het recht de lokalen van de Klant, de niet publiek-toegankelijke plaatsen incluis, te bezoeken ten einde zich te vergewissen van de stipte uitvoering van de verbintenissen door de Klant.

 

2.2. Aan bepaalde typeovereenkomsten eigen bepalingen

 

2.2.1. Consignatieovereenkomst JOUW AFSLANKLIJN stelt in het kader van een consignatieovereenkomst haar Producten ter beschikking van de Klant die zich ertoe verbindt deze aan te bieden aan haar eigen cliënteel, eventueel in een Gronddisplay, evenzeer geconsigneerd en geleverd door JOUW AFSLANKLIJN, zodat de Klant geen voorraad dient te financieren.

De geconsigneerde Producten blijven ten allen tijde eigendom van JOUW AFSLANKLIJN tot de integrale betaling van de prijs na lichting van de aankoopoptie. De Klant is verantwoordelijk voor het behouden in goede staat van onderhoud van en de kleine herstellingen aan deze Producten. De Klant verbindt zich ertoe, waar toepasselijk, de Gronddisplay enkel te vullen met Producten van JOUW AFSLANKLIJN, deze stipt aan te vullen en gevuld houden, en deze zichtbaar en ordelijk op te stellen in haar lokalen. De Klant hoedt zich voor mogelijke merk- of imagoschade ten nadele van JOUW AFSLANKLIJN en haar Producten door een onaangepaste, slordige, vuile of anderszins nadelige presentatie van de Producten van JOUW AFSLANKLIJN. JOUW AFSLANKLIJN wijst alle aansprakelijkheid af ter zake enige en alle schade aan de klant of aan derden, gebeurlijk veroorzaakt door de geconsigneerde Producten.

Bij aanvang van de consignatieovereenkomst wordt in het geschrift waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan een inventaris opgemaakt van de te consigneren goederen. Deze inventaris kan achteraf steeds worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming en middels het schriftelijk opstellen van een nieuwe inventaris.

De Klant bestelt elektronisch via de ‘online dealershop’ op de website van JOUW AFSLANKLIJN (www.jouwafslanklijn.be), schriftelijk of telefonisch de Producten waarvan de Klant wenst dat JOUW AFSLANKLIJN ze middels consignatie ter beschikking stelt. De op de website aangeduide prijzen zijn van toepassing en zijn onderhevig aan wijzigingen. De bestelling is definitief van zodra JOUW AFSLANKLIJN een uitdrukkelijke schriftelijke orderbevestiging richt aan de Klant.

Van zodra JOUW AFSLANKLIJN een bestelling ontvangt, wordt het overeenstemmende Product uit de opgestelde inventaris geacht te zijn verkocht aan een derde-koper en wordt dit Product gefactureerd. Het nieuw bestelde Product neemt dan de plaats in van het oorspronkelijk geconsigneerde Product Dit verloopt immers als volgt. De Producten worden bezwaard met een aankoopoptie ten voordele van de Klant. Tot op het moment van het lichten van de optie, blijven de ter beschikking gestelde Producten eigendom van JOUW AFSLANKLIJN. De Klant verbindt zich ertoe dit eigendomsrecht, onverminderd hetgeen vermeld in artikel 1.8, in hoofde van JOUW AFSLANKLIJN, evenals het eigendomsrecht ter zake de Gronddisplay ter kennis te brengen van ongeacht welke derde wanneer de situatie daartoe noopt, met name ondermeer bij beslaglegging door derden en in elke situatie van samenloop. De Klant verbindt zich ertoe alle door JOUW AFSLANKLIJN aangebrachte kentekens (etiketten, logo’s e.d.) niet te verwijderen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, tijdens de ter beschikkingstelling veroorzaakt aan de Producten, tevens voor het tenietgaan ervan.

De Klant verbindt zich ertoe zich in te spannen om voor de ter beschikking gestelde Producten Kopers te vinden en deze Producten aan te prijzen en te verkopen. Voorafgaand aan de verkoop van een ter beschikking gesteld Product door de Klant aan de Koper, wordt de aankoopoptie door de Klant ten overstaan van JOUW AFSLANKLIJN automatisch en van rechtswege gelicht. Vanaf de lichting van de aankoopoptie is de op het desbetreffende Product toepasselijke prijs verschuldigd. De toepasselijke prijs is deze die geldt op het moment waarop een bestelling wordt geplaatst bij JOUW AFSLANKLIJN ter aanvulling van de inventaris of waarop de verkoop aan de Koper op een andere wijze ter kennis wordt gebracht aan JOUW AFSLANKLIJN.

De Producten en de Gronddisplay zijn enkel bestemd voor respectievelijk de verkoop en het aanprijzen van de Producten, binnen de lokalen van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe de Producten niet uit zijn lokalen te verwijderen en niet aan te wenden voor andere doeleinden.

De Consignatieovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en is opzegbaar telkens op het einde van elke periode van drie maanden, te rekenen vanaf het afsluiten van de overeenkomst, mits vooropzeg van minimaal vijftien kalenderdagen.Van zodra JOUW AFSLANKLIJN de opzeg uitstuurt of ontvangt vanwege de Klant, of wanneer deze consignatieovereenkomst op welke wijze dan ook eindigt, haalt JOUW AFSLANKLIJN de Gronddisplay en de resterende Producten volgens inventaris op, wordt controle gedaan van de ontbrekende en derhalve als verkocht beschouwde Producten en wordt een eindafrekening opgemaakt.

 

2.2.2. Afnameovereenkomst Bij deze overeenkomst is de exclusiviteit van het allerhoogste belang. Deze exclusiviteit is, behoudens afwijking in bijzondere voorwaarden, volkomen – Partijen kunnen wel overeenkomen dat de Klant een aantal limitatief op te noemen merken verdeelt – en wordt bepaald in het specifieke geschrift waarmee deze typeovereenkomst wordt aangegaan. De Klant kan zich ertoe verbinden periodiek een bepaalde hoeveelheid Producten van JOUW AFSLANKLIJN af te nemen, uitgedrukt in een jaarlijks te behalen financieel quotum. Het behalen van dit quotum is een resultaatsverbintenis in hoofde van de Klant. Bij het niet behalen van het jaarlijks quotum is de Klant aan JOUW AFSLANKLIJN een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30%, berekend op het tekort. Deze afnameovereenkomst is niet verenigbaar met een consignatieovereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor een duur, vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, vastgelegd in het specifieke geschrift waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan. Deze overeenkomst wordt, in geval van bepaalde duur, telkens verlengd met eenzelfde duur als de oorspronkelijke duur, behoudens opzegging, ten laatste 12 maanden voorafgaand aan het aflopen van de oorspronkelijke duurtijd of van elke periode van verlenging.

JOUW AFSLANKLIJN kan de Klant al dan niet tegen betaling een bijzonder voordeel toekennen als tegenprestatie, zoals, illustratief, één of meerdere Koelkast(en) en/of Verkoopautoma(a)t(en) en/of promotiemateriaal aan, … zoals nader te omschrijven in de bijzondere voorwaarden, vastgelegd in het specifieke geschrift waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan.

JOUW AFSLANKLIJN blijft in voorkomend geval, behoudens in geval van verkoop en dan tot aan de integrale betaling van de verkoopprijs, te allen tijde eigenaar van de Koelkast of Verkoopautomaat of ander door JOUW AFSLANKLIJN verkocht/verhuurd/op andere wijze aan de Klant ter beschikking gesteld materiaal en de Klant is gehouden tot teruggave ervan in oorspronkelijke staat, gewone slijtage uitgezonderd, bij beëindiging van de overeenkomst, behoudens andersluidende overeenkomst of indien JOUW AFSLANKLIJN met eenvoudige, schriftelijke kennisgeving afziet van de teruggave ervan. De Klant legt jaarlijks op eenvoudig verzoek van JOUW AFSLANKLIJN de bewijzen voor waaruit tijdig onderhoud blijkt.

De algemene en/of bijzondere verkoopsvoorwaarden, inclusief de bepalingen daarin vervat inzake vrijwaring, onderhoud en herstellingen, gebruiksvoorschriften etc. uitgaande van de oorspronkelijke verkoper, fabrikant of leverancier van de Koelkast of Verkoopautomaat of ander door JOUW AFSLANKLIJN verkocht/verhuurd/op andere wijze aan de Klant ter beschikking gesteld materiaal, worden, indien voorhanden, gehecht aan het specifieke geschrift waarmee deze afnameovereenkomst wordt afgesloten en wordt geacht er integraal mede deel van uit te maken, samen met deze algemene voorwaarden, dit ongeacht of de Koelkast en/of Verkoopautomaat en/of ander door JOUW AFSLANKLIJN verkocht/verhuurd/op andere wijze aan de Klant ter beschikking gesteld materiaal wordt verkocht aan de Klant of al dan niet kosteloos ter beschikking gesteld. De Klant zal zich steeds rechtstreeks wenden tot de oorspronkelijke verkoper, fabrikant of leverancier voor elk probleem dat rijst omtrent gebreken of onderhoud aan de Koelkast. JOUW AFSLANKLIJN is hier niet gehouden tot enige tussenkomst of vrijwaring en de Klant kan JOUW AFSLANKLIJN niet aanspraken, doch JOUW AFSLANKLIJN verbindt zich wel tot loyale samenwerking en bijstand waar vereist en redelijkerwijze te verwachten. De Klant staat zelf in voor het onderhoud van en de herstellingen aan de Koelkast.

Indien JOUW AFSLANKLIJN promotiemateriaal produceert ten voordele van de Klant, geldt hetgeen volgt: afwijkingen van afmeting, gewicht, aantallen, graden, percentages, kleuren, enz., die binnen gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens JOUW AFSLANKLIJN, net zomin als zou het promotiemateriaal behept zijn met enig gebrek. De levering van promotiemateriaal is immers bijkomend en ondergeschikt aan de afnameovereenkomst en is geen determinerend motief voor het aangaan ervan.

Indien een minimale afnamehoeveelheid is overeengekomen en in afwijking van artikel 1.12 van deze algemene voorwaarden, bestaat de schadevergoeding bij onrechtmatige beëindiging van deze overeenkomst door of lastens de Klant (verbreking, al dan niet gerechtelijke ontbinding of op andere wijze) erin dat de Klant gehouden is tot betaling aan JOUW AFSLANKLIJN van een schadevergoeding, forfaitair begroot op 40% van de vooropgestelde financiële quota voor de principieel resterende duur van deze overeenkomst, met een minimum van €500,-.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »